Course: Roma in the antropological perspective

» List of faculties » FF » KSA
Course title Roma in the antropological perspective
Course code KSA/REA
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Jakoubek Marek, Doc. PhDr. Ph.D.
Course content
1) The institutional base of scientific ciganology in our place and in the world. 2) The history of scientific research of Gipsy-Roma populations. 3) H.M.G. Grellmann and the impact of his work. 4) "India hypothesis"- its critics and advocates. 5) Anthropology and ciganology: C. Miller, R. Gropper, A. Sutherland. 6) Anthropology and ciganology: J. Okely, W. Cohn, T. San Roman. 7) Anthropology and ciganology: M.T. Salo - S. Salo, G. Y Blasco, M. Stewart. 8) Ciganology and politology (M, Kovats ad.). 9) Ciganology and law (I. Pogány ad.). 10) Ciganology and social history: W. Willems, A. Cottar, L. Lucassen. 11) Ciganology and history: A. Fraser, L. Cherenkov, I. Hancock. 12) Anthropology and applied research focused on Gipsy-Roma populations. 13) Anthropology and NGOs in relation to so called "Roma problems.

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion, One-to-One tutorial, Self-study of literature
  • Graduate study programme term essay (40-50) - 40 hours per semester
  • Contact hours - 26 hours per semester
  • Preparation for comprehensive test (10-40) - 15 hours per semester
prerequisite
Knowledge
sledovat odborný výklad
porozumět odbornému výkladu
účastnit se diskuse a komentovat obsah odborného výkladu
Skills
číst a porozumět odbornému textu v českém jazyce
číst a porozumět odbornému textu v anglickém jazyce
learning outcomes
Knowledge
popsat rozdíly mezi romskými skupinami u nás i ve světě a charakterizovat jejich specifika
charakterizovat a vysvětlit vývoj antropologické tematizace romských skupin u nás i ve světě
aktivně se účastnit odborné diskuze a komunikovat příslušné vědění
formálně prezentovat a komentovat získané poznatky v rámci odborné diskuze
Skills
navrhnout a realizovat samostatný výzkum v širokém poli tzv. romské problematiky"
identifikovat a hodnotit potenciál využití badatelské (sociokulturně) antropologické perspektivy a poznatků získaných její aplikací v angažovaných (sociálních, politických, zdravotnických, ekonomických, etc.) diskurzech
v kurzu získané poznatky a postoje aplikovat mimo akademickou sféru, např. v budoucím zaměstnání
napsat odborný text věnovaný odpovídající tematice
teaching methods
Knowledge
Lecture supplemented with a discussion
Self-study of literature
One-to-One tutorial
Skills
One-to-One tutorial
Self-study of literature
assessment methods
Knowledge
Written exam
Test
Skills
Test
Competences
Seminar work
Recommended literature
  • Engebrigsten, Ada. Exploring gypsiness: power exchange and interdependence in a Transylvanian village, Thesis submitted in partial fulfilment for the degree of doctor Rerum Politicarum to the Department of Social Anthropology,. November, University of Oslo,, 2000.
  • Hirt, Tomáš; Jakoubek, Marek. "Romové" v osidlech sociálního vyloučení. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006. ISBN 80-86898-76-8.
  • Jakoubek, Marek; Budilová, Lenka. Romové a cikáni - neznámí i známí : interdisciplinární pohled. 1. vyd. Voznice : Leda, 2008. ISBN 978-80-7335-119-9.
  • Jakoubek, Marek. Cikáni a etnicita. Vyd. 1. Praha : Triton, 2008. ISBN 978-80-7387-105-5.
  • Okely, Judith. The Traveller-Gypsies. Cambridge University Press, 1983.
  • Tcherenkov, Lev - Laederich, Stéphane. The Rroma otherwise known as Gypsies, Gitanos, ??????, Tsiganes, Ţigani, Çingene, Zigeuner, Bohémiens, Travellers, Fahrende, etc. Vol. I. - History, Language, and Groups. Schwabe Verlag Basel, 2004.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts Anthropology (14-1,2,3) Philosophy, theology 2 Summer