Informace o studijním programu

« Zpět
Fakulta Fakulta zdravotnických studií (FZS)
Studijní program Ošetřovatelství (B5341)
Studijní obor Všeobecná sestra (5341R009/0 - 2014)
Stupeň získané kvalifikace Bakalářský
Forma studia Prezenční
Standardní doba studia 3 roky
Počet ECTS kreditů 180
Udělovaná kvalifikace Bakalář (Bc.)
Přístup k dalšímu studiu Magisterský studijní program  
Způsob ukončení Státní závěrečná zkouška, Obhajoba bakalářské práce
Studijní a zkušební řád URL
Fakultní koordinátor
Valešová Monika, Mgr.
E-mail: valesmo@fzs.zcu.cz
Telefon: 377633705
Fax:
Klíčové studijní výstupy Absolvent oboru Všeobecná sestra je vybaven veškerými základními, specializovanými i vysoce specializovanými teoretickými vědomostmi potřebnými k poskytování poradenství v oblasti zdraví, samostatnému plánování, koordinování, kritickému revidování a řízení ošetřovatelské péče, včetně rozeznávání rizik pro zdraví, které spadají do oblasti ošetřovatelství. Disponuje i vědomostmi potřebnými k výzkumné práci vedoucí ke zvyšování a zkvalitňování péče o klienty a dovede ve svém oboru komunikovat v cizím jazyce na úrovni B1. Absolvent oboru Všeobecná sestra má praktické dovednosti pro zajišťování základní a specializované ošetřovatelské péče, identifikaci potřeb pacientů/klientů všech věkových skupin v oblasti tělesné, psychické, společensko-kulturní a duchovní. Určuje vhodná opatření a sestavuje plán vhodných ošetřovatelských intervencí a dalších opatření pro uspokojování potřeb, rozvoj, zachování nebo navrácení soběstačnosti a pro zmírňování utrpení a zajištění klidného umírání a důstojné smrti. Absolvent studijního oboru Všeobecná sestra získá, dle platné legislativy ČR, tj. vyhlášky č. 424/2004 Sb., odbornou způsobilost k výkonu nelékařského zdravotnického povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče v oblasti prevence choroby, podpory a udržení zdraví.
Specifické požadavky pro přijetí Úspěšné složení písemné zkoušky z biologie člověka; zdravotní způsobilost
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání Obecná pravidla pro uznání předchozího vzdělání
Kvalifikační požadavky a předpisy Zákon č. 96/2004 Sb., Vyhláška č. 55/2011 Sb.
Profil programu Program je koncipován jako profesní. Zahrnuje teoretickou přípravu (bloky teoretických předmětů), ale důraz je kladen na předměty/bloky dovednostních předmětů připravujících absolventa pro přímé uplatnění v praxi v oblasti/oboru Všeobecná sestra.
Podmínky pokračování studia unspecified
Profesní profily absolventů s příklady Absolvent oboru Všeobecná sestra je vybaven veškerými základními, specializovanými i vysoce specializovanými teoretickými vědomostmi potřebnými k poskytování poradenství v oblasti zdraví, samostatnému plánování, koordinování, kritickému revidování a říze
Garant oboru Resl Vladimír, Prof. MUDr. CSc.
Seznam předmětů plánu dle ročníků a semestrů
1. ročník 2. ročník 3. ročník Neuvedený ročník
Zimní Letní Zimní Letní Zimní Letní Zimní Letní
UJP/LJFZS (3)
KFI/FETI (1)
KOS/ECIS (1)
KTB/ANAS (4)
KAZ/BFYZ (1)
KOS/OPS1 (5)
KOS/OSPO1 (2)
KPS/PSYS1 (1)
KIV/ITZS (2)
KOS/PPS (1)
KOS/KOS1 (1)
KAZ/ZGE (2)
KOS/OSES (3)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 27
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 3
UJP/NFZS1 (2)
UJP/AFZS1 (2)
KOS/OCHRS (1)
KOS/PRIMS (1)
KOS/OPL1 (3)
KTB/FYZII (2)
KAZ/BIHE (1)
KOS/OPR (2)
KOS/GERS (1)
KOS/KOS2 (1)
KPS/PSS2 (2)
KTB/PRO (2)
KOS/OPS2 (6)
KOS/OSPO2 (2)
KOS/ZZSS (1)
KTB/VYZS (1)
KTB/PATO (2)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 27
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 3
UJP/AFZS2 (2)
UJP/NFZS2 (2)
KOS/PRO (2)
KOS/OCHRS (1)
KTB/FARS (2)
KOS/HEO (1)
KAZ/OVZD (1)
KAZ/RNM (1)
KOS/ZPSY1 (2)
KOS/DUP (3)
KOS/OPS3 (6)
KOS/ONKO (2)
KAZ/VZDR (1)
KOS/KARDS (3)
KOS/PLICS (3)
KAZ/MEI (2)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 27
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 3
KFE/PAS1 (2)
KOS/POP (2)
KOS/OPL2 (3)
KFE/REHO (2)
KSS/SOCO (2)
KOS/MULOS (1)
KOS/VYZS1 (1)
KOS/ENDO (2)
KOS/GITS (3)
KOS/OPS4 (6)
KOS/ZPSY2 (2)
KOS/OSEGS (2)
KOS/SEBS1 (1)
KOS/UROL (2)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 27
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 3
KOS/PVYS (2)
KFE/PAS2 (2)
KFE/ERGS (2)
KOS/MNGBS (1)
KFP/ZPL (1)
KOS/NERVS (3)
KOS/SEBS2 (1)
KOS/AKUS (3)
KOS/ORTS (3)
KOS/INFE (3)
KOS/EOP (2)
KOS/VYZS2 (1)
KOS/OPEDS (3)
KOS/OPS5 (7)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 27
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 3
KOS/OPDS (2)
KOS/VOPI (2)
KOS/OPS6 (7)
KOS/BP (10)
KOS/DOS (5)
KOS/KSZZO (0)
KPM/MNG (2)
KOS/OBP (0)
KOS/KSZZH (0)
KTB/EKOP (2)
KOS/KSZZK (0)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 26
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 4
KOS/PAL (2)
KOS/OPHK (2)
KOS/REO (2)
KOS/ZAS (1)
KAZ/ZGE (2)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 2
Z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 28.
KAZ/BIHE (1)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 1
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 29
Celkem 60 kreditů Celkem 60 kreditů Celkem 60 kreditů Celkem 60 kreditů
Celkem 180 kreditů