Informace o studijním programu

« Zpět
Fakulta Fakulta zdravotnických studií (FZS)
Studijní program Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Studijní obor Radiologický asistent (5345R010/0 - 2015)
Stupeň získané kvalifikace Bakalářský
Forma studia Kombinovaná
Standardní doba studia 3 roky
Počet ECTS kreditů 180
Udělovaná kvalifikace Bakalář (Bc.)
Přístup k dalšímu studiu Magisterský studijní program  
Způsob ukončení Obhajoba bakalářské práce, Státní závěrečná zkouška
Studijní a zkušební řád URL
Fakultní koordinátor
Valešová Monika, Mgr.
E-mail: valesmo@fzs.zcu.cz
Telefon: 377633705
Fax:
Klíčové studijní výstupy Absolvent je vybaven základními, specializovanými a vysoce specializovanými teoretickými vědomostmi z odborných předmětů (Radiodiagnostika, Nukleární medicína, Radiační onkologie) a je schopen provádět bez odborného dohledu dle indikace lékaře radiologické zobrazovací postupy a ozařovací techniky. Absolventi zároveň získají vědomosti z oborů biomedicínských, společensko -vědních, fyzikálně matematických. Absolvent se orientuje v právních a hygienických normách a směrnicích ve zdravotnictví. Absolvent poskytuje informace pacientům i zdravotnímu personálu o prováděných radiologických výkonech a o rizicích a postupech vedoucích ke snížení těchto rizik. Absolvent spolehlivě ovládá a obsluhuje radiodiagnostické, radioterapeutické a měřicí techniky daného oboru. Absolvent uplatňuje zásady radiační ochrany a snaží se o jejich optimalizaci, provádí a kontroluje výsledky rutinních zkoušek provozní stálosti na všech typech zdravotnických radiologických pracovišť. Disponuje i vědomostmi potřebnými k výzkumné práci vedoucí ke zvyšování a zkvalitňování péče o klienty a dovede ve svém oboru komunikovat v cizím jazyce na úrovni B1. Absolvent získá odbornou způsobilost k výkonu povolání Radiologický asistent absolvováním akreditovaného zdravotnického bakalářského studijního oboru. Radiologický asistent vykonává činnosti dle vyhlášky 424/2004 Sb., která stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.
Specifické požadavky pro přijetí Úspěšné složení písemné zkoušky z biologie člověka; zdravotní způsobilost
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání Obecná pravidla pro uznání předchozího vzdělání
Kvalifikační požadavky a předpisy Zákon č. 96/2004 Sb., Vyhláška č. 55/2011 Sb.
Profil programu Program je koncipován jako profesní. Zahrnuje teoretickou přípravu (bloky teoretických předmětů), ale důraz je kladen na předměty/bloky dovednostních předmětů připravujících absolventa pro přímé uplatnění v praxi v oblasti/oboru Radiologický asistent.
Podmínky pokračování studia unspecified
Profesní profily absolventů s příklady Radiologický asistent
Garant oboru Holubec Luboš, Doc. MUDr. CSc.
Seznam předmětů plánu dle ročníků a semestrů
1. ročník 2. ročník 3. ročník
Zimní Letní Zimní Letní Zimní Letní
KTB/VKFK1 (3)
KAZ/RZOK1 (2)
KMA/VKAN1 (2)
KPS/PSYZK (3)
KTB/BFYRK (3)
KAZ/RAB1K (2)
KAZ/KRZK1 (3)
KAZ/OSE1K (3)
KAZ/RAF1K (2)
KTB/ANAK1 (3)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 26
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 4
KAZ/ZPPK (2)
UJP/LZK (3)
KAZ/KVZ1K (1)
KAZ/OSE2K (2)
KTB/FYPK (2)
KTB/PATRK (2)
KTB/ANAK2 (2)
KAZ/KRZK2 (2)
KFI/FETRK (2)
KIV/ITRK (2)
KAZ/PDZ1K (1)
KAZ/RAPK1 (2)
KAZ/RAB2K (2)
KAZ/OOPK (1)
KAZ/MEHK (3)
KTB/VKFK2 (3)
KAZ/RZOK2 (2)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 28
Z následující množiny předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 2
KTB/VKTRK (2)
KTB/LGERK (2)
KAZ/NME1K (2)
KAZ/ROKK1 (2)
KAZ/RAN1K (2)
KAZ/RAOK (2)
KAZ/PDZ2K (2)
KAZ/ZAJK (2)
KAZ/MVSK (2)
KAZ/NUMK1 (3)
KAZ/CT1K (2)
KAZ/KRZK3 (2)
KTB/FARRK (2)
KAZ/RON1K (3)
KAZ/RZOK3 (2)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 28
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 2
KOS/MTKOK (2)
KAZ/TRAUK (2)
KAZ/CT2K (2)
KAZ/ULTK (2)
KAZ/RZOK4 (2)
KAZ/VLRK (2)
KAZ/NME2K (2)
KAZ/SBPK1 (2)
KAZ/NUMK2 (3)
KAZ/CHIRK (2)
KAZ/PDZ3K (3)
KPS/ZPPEK (1)
KAZ/RAN2K (2)
KAZ/RON2K (3)
KAZ/ROKK2 (2)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 28
Z následující množiny předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 2
UJP/AZ1K (2)
UJP/NZ1K (2)
KAZ/RZOK5 (2)
KAZ/MR1K (2)
KAZ/ROKK3 (3)
KPM/MKPZK (2)
KAZ/NUMK3 (3)
KAZ/PLZK1 (2)
KAZ/RON3K (3)
KAZ/NME3K (3)
KAZ/AIR1K (3)
KAZ/PDZ4K (3)
KAZ/KDOK1 (2)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 28
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 2
UJP/AZ2K (2)
UJP/NZ2K (2)
KAZ/VSOCK (2)
KAZ/OBP (0)
KAZ/ROSZZ (0)
KAZ/SZZP (0)
KAZ/ROKK4 (2)
KAZ/PDZ5K (3)
KAZ/KDOK2 (1)
KAZ/NMSZZ (0)
KAZ/NME4K (2)
KAZ/BPK (6)
KAZ/RZOK6 (2)
KAZ/MR2K (2)
KAZ/RDSZZ (0)
KFP/ZPLE (2)
KAZ/RON4K (3)
KAZ/NUMK4 (3)
KAZ/PLZK2 (1)
KAZ/AIR2K (3)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 30
Z následující nabídky předmětů si student může volit nad rámec svých studijních povinností.
Celkem 60 kreditů Celkem 60 kreditů Celkem 60 kreditů
Celkem 180 kreditů