Informace o studijním programu

« Zpět
Fakulta Fakulta zdravotnických studií (FZS)
Studijní program Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Studijní obor Radiologický asistent (5345R010/0 - 2015)
Stupeň získané kvalifikace Bakalářský
Forma studia Kombinovaná
Standardní doba studia 3 roky
Počet ECTS kreditů 180
Udělovaná kvalifikace Bakalář (Bc.)
Přístup k dalšímu studiu Magisterský studijní program  
Způsob ukončení
Studijní a zkušební řád URL
Fakultní koordinátor
Valešová Monika, Mgr.
E-mail: valesmo@fzs.zcu.cz
Telefon: 377633705
Fax:
Klíčové studijní výstupy Absolvent je vybaven základními, specializovanými a vysoce specializovanými teoretickými vědomostmi z odborných předmětů (Radiodiagnostika, Nukleární medicína, Radiační onkologie) a je schopen provádět bez odborného dohledu dle indikace lékaře radiologické zobrazovací postupy a ozařovací techniky. Absolventi zároveň získají vědomosti z oborů biomedicínských, společensko -vědních, fyzikálně matematických. Absolvent se orientuje v právních a hygienických normách a směrnicích ve zdravotnictví. Absolvent poskytuje informace pacientům i zdravotnímu personálu o prováděných radiologických výkonech a o rizicích a postupech vedoucích ke snížení těchto rizik. Absolvent spolehlivě ovládá a obsluhuje radiodiagnostické, radioterapeutické a měřicí techniky daného oboru. Absolvent uplatňuje zásady radiační ochrany a snaží se o jejich optimalizaci, provádí a kontroluje výsledky rutinních zkoušek provozní stálosti na všech typech zdravotnických radiologických pracovišť. Disponuje i vědomostmi potřebnými k výzkumné práci vedoucí ke zvyšování a zkvalitňování péče o klienty a dovede ve svém oboru komunikovat v cizím jazyce na úrovni B1. Absolvent získá odbornou způsobilost k výkonu povolání Radiologický asistent absolvováním akreditovaného zdravotnického bakalářského studijního oboru. Radiologický asistent vykonává činnosti dle vyhlášky 424/2004 Sb., která stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.
Specifické požadavky pro přijetí Úspěšné složení písemné zkoušky z biologie člověka; zdravotní způsobilost
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání Obecná pravidla pro uznání předchozího vzdělání
Kvalifikační požadavky a předpisy Zákon č. 96/2004 Sb., Vyhláška č. 55/2011 Sb.
Profil programu Program je koncipován jako profesní. Zahrnuje teoretickou přípravu (bloky teoretických předmětů), ale důraz je kladen na předměty/bloky dovednostních předmětů připravujících absolventa pro přímé uplatnění v praxi v oblasti/oboru Radiologický asistent.
Podmínky pokračování studia unspecified
Profesní profily absolventů s příklady Radiologický asistent
Garant oboru Holubec Luboš, Doc. MUDr. CSc.
Seznam předmětů plánu dle ročníků a semestrů