Informace o studijním programu

« Zpět
Fakulta Fakulta zdravotnických studií (FZS)
Studijní program Porodní asistence (B5349)
Studijní obor Porodní asistentka (5341R007/0 - 1)
Stupeň získané kvalifikace Bakalářský
Forma studia Prezenční
Standardní doba studia 3 roky
Počet ECTS kreditů 180
Udělovaná kvalifikace Bakalář (Bc.)
Přístup k dalšímu studiu Magisterský studijní program  
Způsob ukončení Státní závěrečná zkouška, Obhajoba bakalářské práce
Studijní a zkušební řád URL
Fakultní koordinátor
Valešová Monika, Mgr.
E-mail: valesmo@fzs.zcu.cz
Telefon: 377633705
Fax:
Klíčové studijní výstupy Absolvent oboru Porodní asistentka je vybavena pokročilými znalostmi ve všech oblastech péče o ženu nejen v období těhotenství, porodu a šestinedělí, ale v celém průběhu života ženy v oblasti prevence, ochrany a péče o zdraví. Absolvent disponuje základními znalostmi z oblasti zdravotnického práva, legislativy, etiky, sociologie. Disponuje i vědomostmi potřebnými k výzkumné práci vedoucí ke zvyšování a zkvalitňování péče o klientky a dovede ve svém oboru komunikovat v cizím jazyce na úrovni B1. Absolvent oboru Porodní asistentka má praktické dovednosti v poskytování a zajišťování základní a specializované péče o těhotné, rodící ženy, šestinedělky, novorozence a podílí se na péči o ženu s patologickým těhotenstvím, porodem a šestinedělím. Určuje vhodná opatření a sestavuje plán vhodných intervencí a dalších opatření pro uspokojování potřeb vzniklých v souvislosti s těhotenstvím, porodem a šestinedělím. Absolvent oboru Porodní asistentka získá způsobilost k poskytování zdravotní péče v porodní asistenci, a to zajištění nezbytného dohledu, poskytování péče a rady ženám během těhotenství, při porodu a šestinedělí, pokud probíhá fyziologicky, vedení fyziologického porodu a poskytování péče o novorozence. Součástí je i péče o ženu na úseku gynekologie. Absolventka se ve spolupráci s lékařem podílí na preventivní, léčebné, diagnostické, rehabilitační, neodkladné nebo dispenzární péči. Absolvent/ka studijního oboru Porodní asistentka získá, dle platné legislativy ČR, tj. vyhlášky č. 424/2004 Sb., odbornou způsobilost k výkonu nelékařského zdravotnického povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče v oblasti prevence choroby, podpory a udržení zdraví.
Specifické požadavky pro přijetí Úspěšné složení písemné zkoušky z biologie člověka; zdravotní způsobilost
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání Obecná pravidla pro uznání předchozího vzdělání
Kvalifikační požadavky a předpisy Zákon č. 96/2004 Sb., Vyhláška č. 55/2011 Sb.
Profil programu Program je koncipován jako profesní. Zahrnuje teoretickou přípravu (bloky teoretických předmětů), ale důraz je kladen na předměty/bloky dovednostních předmětů připravujících absolventa pro přímé uplatnění v praxi v oblasti/oboru Porodní asistentka.
Podmínky pokračování studia unspecified
Profesní profily absolventů s příklady Porodní asistentka
Garant oboru Rokyta Zdeněk, Doc. MUDr. CSc.
Seznam předmětů plánu dle ročníků a semestrů