Informace o studijním programu

« Zpět
Fakulta Fakulta zdravotnických studií (FZS)
Studijní program Porodní asistence (B5349)
Studijní obor Porodní asistentka (5341R007/0 - 1)
Stupeň získané kvalifikace Bakalářský
Forma studia Prezenční
Standardní doba studia 3 roky
Počet ECTS kreditů 180
Udělovaná kvalifikace Bakalář (Bc.)
Přístup k dalšímu studiu Magisterský studijní program  
Způsob ukončení Státní závěrečná zkouška, Obhajoba bakalářské práce
Studijní a zkušební řád URL
Fakultní koordinátor
Valešová Monika, Mgr.
E-mail: valesmo@fzs.zcu.cz
Telefon: 377633705
Fax:
Klíčové studijní výstupy Absolvent oboru Porodní asistentka je vybavena pokročilými znalostmi ve všech oblastech péče o ženu nejen v období těhotenství, porodu a šestinedělí, ale v celém průběhu života ženy v oblasti prevence, ochrany a péče o zdraví. Absolvent disponuje základními znalostmi z oblasti zdravotnického práva, legislativy, etiky, sociologie. Disponuje i vědomostmi potřebnými k výzkumné práci vedoucí ke zvyšování a zkvalitňování péče o klientky a dovede ve svém oboru komunikovat v cizím jazyce na úrovni B1. Absolvent oboru Porodní asistentka má praktické dovednosti v poskytování a zajišťování základní a specializované péče o těhotné, rodící ženy, šestinedělky, novorozence a podílí se na péči o ženu s patologickým těhotenstvím, porodem a šestinedělím. Určuje vhodná opatření a sestavuje plán vhodných intervencí a dalších opatření pro uspokojování potřeb vzniklých v souvislosti s těhotenstvím, porodem a šestinedělím. Absolvent oboru Porodní asistentka získá způsobilost k poskytování zdravotní péče v porodní asistenci, a to zajištění nezbytného dohledu, poskytování péče a rady ženám během těhotenství, při porodu a šestinedělí, pokud probíhá fyziologicky, vedení fyziologického porodu a poskytování péče o novorozence. Součástí je i péče o ženu na úseku gynekologie. Absolventka se ve spolupráci s lékařem podílí na preventivní, léčebné, diagnostické, rehabilitační, neodkladné nebo dispenzární péči. Absolvent/ka studijního oboru Porodní asistentka získá, dle platné legislativy ČR, tj. vyhlášky č. 424/2004 Sb., odbornou způsobilost k výkonu nelékařského zdravotnického povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče v oblasti prevence choroby, podpory a udržení zdraví.
Specifické požadavky pro přijetí Úspěšné složení písemné zkoušky z biologie člověka; zdravotní způsobilost
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání Obecná pravidla pro uznání předchozího vzdělání
Kvalifikační požadavky a předpisy Zákon č. 96/2004 Sb., Vyhláška č. 55/2011 Sb.
Profil programu Program je koncipován jako profesní. Zahrnuje teoretickou přípravu (bloky teoretických předmětů), ale důraz je kladen na předměty/bloky dovednostních předmětů připravujících absolventa pro přímé uplatnění v praxi v oblasti/oboru Porodní asistentka.
Podmínky pokračování studia unspecified
Profesní profily absolventů s příklady Porodní asistentka
Garant oboru Rokyta Zdeněk, Doc. MUDr. CSc.
Seznam předmětů plánu dle ročníků a semestrů
1. ročník 2. ročník 3. ročník
Zimní Letní Zimní Letní Zimní Letní
KOS/OPKS1 (3)
KTB/BFY (2)
KTB/ANA (5)
KOS/KOMP1 (1)
KOS/ETI (2)
KOS/OSE1 (3)
KPS/PSYP1 (1)
KAZ/VEZ (2)
KIV/ITVP (2)
KTB/ZAG (1)
UJP/LPS (3)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 25
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 5
UJP/NPS1 (2)
UJP/APS1 (2)
KPG/ZRES (2)
KOS/PPP (2)
KOS/OSP (3)
KOS/OSE2 (2)
KTB/VYZ (1)
KOS/KOMP2 (1)
KOS/OPIP1 (3)
KOS/POR1 (2)
KCH/BCHE (1)
KPG/SEXP (1)
KPS/PSYP2 (2)
KTB/HYG (1)
KOS/OPKS2 (4)
KOS/ECP (1)
KTB/KLP (2)
KTB/PAT (3)
KTB/FYZ (3)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 32
Z následující nabídky předmětů si student může volit nad rámec svých studijních povinností.
UJP/APS2 (2)
UJP/NPS2 (2)
KTB/VCP (2)
KPS/PSYP3 (2)
KTB/OPN (2)
KTB/MEIP (2)
KOS/OPKS3 (6)
KTB/FAR (2)
KOS/POR2 (3)
KOS/OTEH (2)
KOS/FYZP1 (2)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 21
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 9
KTB/PED (2)
KOS/MTKO (2)
KFE/MOP (2)
KIV/ISZ (2)
KFE/SZ (2)
KOS/OPKS4 (8)
KOS/OPIP2 (2)
KOS/FYZP2 (2)
KOS/VOP1 (1)
KOS/OPER (2)
KOS/INO (2)
KOS/PSCHP (1)
KOS/SBPP1 (1)
KOS/GYN (3)
KPS/PSYP4 (2)
KOS/SES (2)
KSS/SOCPA (2)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 28
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 2
KOS/VTK (2)
KOS/PVY (2)
KTB/VKTAP (2)
KOS/KP (2)
KFE/HYDRP (2)
KOS/SBPP2 (1)
KOS/OZS (1)
KOS/ONEP (4)
KPM/MAN1 (2)
KFP/ZPPAS (1)
KOS/AKSP (3)
KOS/OPKS5 (8)
KOS/VOP2 (1)
KOS/CHOSE (3)
KOS/RIZT (2)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 26
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 4
KOS/MRP (2)
KOS/USG (2)
KPG/SOPR (2)
KOS/PTP (2)
KOS/OPKS6 (12)
KOS/CYKL (2)
KOS/SZZPA (0)
KOS/OBP (0)
KFE/REHP (2)
KTB/EKO (2)
KOS/BP (10)
KOS/SZZPZ (0)
KOS/AMP (1)
KPM/MAN2 (2)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 31
Z následující nabídky předmětů si student může volit nad rámec svých studijních povinností.
KOS/TVT (2)
KPS/PTE (2)
KPS/UKPPA (2)
KOS/REP (2)
KAZ/ARO (2)
Celkem 60 kreditů Celkem 60 kreditů Celkem 60 kreditů
Celkem 180 kreditů