Informace o studijním programu

« Zpět
Fakulta Fakulta aplikovaných věd (FAV)
Studijní program Matematika (B1101)
Studijní obor Matematika a její aplikace (1103R018/87 - 2016)
Stupeň získané kvalifikace Bakalářský
Forma studia Prezenční
Standardní doba studia 3 roky
Počet ECTS kreditů 180
Udělovaná kvalifikace Bakalář (Bc.)
Přístup k dalšímu studiu Magisterský studijní program  
Způsob ukončení Státní závěrečná zkouška, Obhajoba bakalářské práce
Studijní a zkušební řád URL
Fakultní koordinátor
Netrvalová Arnoštka, Ing. Ph.D.
E-mail: netrvalo@kiv.zcu.cz
Telefon: 37763 2425
Fax:
Klíčové studijní výstupy Absolventi prokazují znalosti a porozumění základním matematickým technikám (v kalkulu a analýze, lineární algebře, diskrétní matematice, pravděpodobnosti a statistice, geometrii, v numerických metodách), základům informatiky (znalosti počítačů a programovacích technik), kybernetiky, fyziky a mechaniky. Absolventi jsou schopni číst matematický text, aktivně používat logické výroky a korektní postupy při řešení matematických úloh a konstruovat elementární důkazy v abstraktních matematických systémech a modelech. Absolventi jsou schopni aktivně používat maticový, diferenciální a integrální počet při řešení konkrétních úloh; pracovat s pojmy lineární prostor, lineární zobrazení, s pojmy z teorie relačních struktur, teorie grafů, diferenciální a analytické geometrie, teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky; aplikovat metody popisné statistiky ke shrnutí informací z dat a interpretovat statistické výsledky; algoritmizovat numerické metody a aplikovat je na praktické úlohy. Absolventi mají středně pokročilou znalost angličtiny (min. na úrovni B1 společného evropského referenčního rámce pro jazyky). Absolventi jsou schopni samostatně vyhledávat relevantní informace a studovat odbornou literaturu; samostatně vytvořit dokumenty s matematickým obsahem; používat počítačové algebraické systémy; implementovat jednoduché matematické algoritmy v pokročilých programovacích jazycích jako je např. Matlab; matematicky se vyjádřit stručným, jasným a rigorózním způsobem odpovídajícím kontextu; pracovat v týmu za účelem plánování, zpracování, sepsání a prezentace projektu založeného na matematice; sepsat a ústně prezentovat a obhájit velký projekt (bakalářskou práci).
Specifické požadavky pro přijetí Stanovený studijní průměr na SŠ
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání Obecná pravidla pro uznání předchozího vzdělání
Kvalifikační požadavky a předpisy 180 ECTS kreditů, Bakalářská práce, Státní závěrečná zkouška
Profil programu Program je koncipován jako akademický, je tvořen bloky teoretických předmětů z oblasti analýzy, lineární algebry, diskrétní matematiky, pravděpodobnosti a statistiky, geometrie, numerických metod a základů informatiky. Zároveň obsahuje bloky předmětů zaměřených na využití teoretických poznatků v praxi. Absolventi mají dostatečné kompetence aplikovat získané znalosti na řešení matematicky formulovaných inženýrsko-přírodovědných, ekonomických i technicko-manažerských problémů. Absolvent je primárně připraven ke studiu navazujícího studijního programu Matematika. Zároveň jsou připravováni k přímému vstupu do praxe jako pracovníci ekonomických odborů, u poradenských firem působících v oblastech ekonomie a finančních služeb.
Podmínky pokračování studia unspecified
Profesní profily absolventů s příklady Absolventi jsou vzděláni v matematice do požadované hloubky a jsou schopni úspěšně pokračovat ve studiu v navazujících magisterských oborech Matematika a Učitelství matematiky pro střední školy.
Garant oboru Holubová Gabriela, Doc. Ing. Ph.D.
Seznam předmětů plánu dle ročníků a semestrů
1. ročník 2. ročník 3. ročník
Zimní Letní Zimní Letní Zimní Letní
KEE/ZBP (1)
KMA/JMM (2)
KMA/SDP (2)
KIV/PPA1 (5)
KMA/LAA (5)
KMA/MA1 (6)
KMA/SLA (2)
KMA/UMV (3)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 26
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 4
KTS/TV (1)
KME/MATL (2)
UJP/A1 (4)
KFY/FYA1 (5)
KKY/ZKY (3)
KME/UMM (3)
KMA/SDR (2)
KMA/DMA (4)
KIV/PPA2 (5)
KMA/MA2 (6)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 28
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 2
KTS/ZLK (2)
KTS/TV (1)
KMA/PRJ2 (3)
UJP/A2 (4)
KMA/UTG (5)
KMA/PSA (5)
KMA/G1 (4)
KIV/PT (5)
KFY/FYA2 (5)
KMA/MA3 (5)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 29
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 1
KMA/PRJ3 (3)
KMA/G1-A (5)
UJP/A3 (4)
KMA/MA3-A (6)
KMA/PSA-A (6)
KMA/ZA (4)
KMA/DG (5)
KMA/STAV (5)
KMA/NM (5)
KMA/ZKA (5)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 24
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 6
UJP/A4 (4)
KFY/FYA3 (5)
KMA/PRJ4 (3)
KKY/SM (4)
KIV/UPG (5)
KMA/NM-A (6)
KMA/GM1 (5)
KMA/MNO (4)
KMA/ODR (6)
KMA/PRJ5 (5)
KMA/UFA (5)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 25
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 5
KME/MECH1 (4)
KKY/ZSUR (6)
KMA/BZMA (0)
KMA/OBMA (0)
KMA/BPMA (12)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 12
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 18
KMA/TSI (4)
KMA/MAE (6)
KFY/HF (4)
KMA/VPM1 (5)
KMA/APG1 (5)
Celkem 60 kreditů Celkem 60 kreditů Celkem 60 kreditů
Celkem 180 kreditů