Informace o studijním programu

« Zpět
Fakulta Fakulta aplikovaných věd (FAV)
Studijní program Stavební inženýrství (B3607)
Studijní obor Územní plánování (3914R020/02 - 2016)
Stupeň získané kvalifikace Bakalářský
Forma studia Prezenční
Standardní doba studia 4 roky
Počet ECTS kreditů 240
Udělovaná kvalifikace Bakalář (Bc.)
Přístup k dalšímu studiu Magisterský studijní program  
Způsob ukončení Obhajoba bakalářské práce, Státní závěrečná zkouška
Studijní a zkušební řád URL
Fakultní koordinátor
Železný Miloš, Doc. Ing. Ph.D.
E-mail: zelezny@kky.zcu.cz
Telefon: 37763 2004
Fax:
Klíčové studijní výstupy Absolventi prokazují znalosti a porozumění základních matematických technik (v kalkulu a analýze, lineární algebře, pravděpodobnosti a statistice, numerických metodách), základů geomatiky (geodézie, geografické informační systémy, kartografie), územního plánování (geografie, urbanismus, právní souvislosti) a základů informatiky. Absolventi jsou dále schopni podílet se na přípravě a pořizování územně plánovacích podkladů a dokumentací; provádět manažerskou činnost v oblasti územního plánování; plánovat a zpracovat a vyhodnotit velký projekt (bakalářskou práci). Abosolventi mají středně pokročilou znalost angličtiny (min. na úrovni B1 společného evropského referenčního rámce pro jazyky). Absolventi jsou schopni aktivně využívat geoinformačních technologií (GIT); odborně se vyjadřovat v oblasti geomatiky a územního plánování; sepsat a ústně prezentovat a obhájit velký projekt (bakalářskou práci).
Specifické požadavky pro přijetí Stanovený studijní průměr na SŠ
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání Obecná pravidla pro uznání předchozího vzdělání
Kvalifikační požadavky a předpisy Absolvování oboru je podle zákona č. 111/1998 Sb., o VŠ, a podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, nutným předpokladem k získání autorizace.
Profil programu Program je koncipován jako profesní. Zahrnuje teoretickou přípravu (bloky teoretických předmětů), ale důraz je kladen na předměty/bloky dovednostních předmětů připravujících absolventa pro přímé uplatnění v praxi v oblasti/oboru stavebního inženýrství - stavitelství a územní plánování.
Podmínky pokračování studia unspecified
Profesní profily absolventů s příklady v projekčních a inženýrských organizacích, urbanistických ateliérech, subjektech veřejné správy na úrovni státu, kraje a obce, ve společnostech a institucích zabývající se investiční výstavbou, rozvojovými projekty a realizací staveb
Garant oboru Čada Václav, Doc. Ing. CSc.
Seznam předmětů plánu dle ročníků a semestrů
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
Zimní Letní Zimní Letní Zimní Letní Zimní Letní
KMA/SDP (2)
KGE/GMO (2)
KEE/ZBP (1)
KGM/UGEM (2)
KMA/M1S (4)
KMA/LAA (5)
KMA/SMP (2)
KGM/GKMZD (4)
KMA/DEG1 (5)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 27
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 3
KTS/TV (1)
UJP/A1 (4)
KFI/ETP (2)
KKS/TTD (2)
KFY/FYA1 (5)
KGM/TNG (3)
KMA/SIP (2)
KGM/GE1B (4)
KMA/M2S (4)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 18
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 12
KTS/ZLK (2)
UJP/A4 (4)
KTS/TV (1)
KMA/DEG2 (4)
UJP/A2 (4)
KIV/PPA1 (5)
KGE/ÚP (5)
KGM/GE2B (4)
KMA/PSA (5)
KSR/ÚSP (3)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 22
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 8
KMA/G1 (4)
KGM/PRJ1 (3)
KME/MATL (2)
UJP/A3 (4)
KGM/UGI (4)
KIV/PPA2 (5)
KGM/GE3B (4)
KGM/GENMB (4)
KGM/SGG (5)
KMA/NM (5)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 27
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 3
KGM/PRJG2 (3)
CBG/ZKE (3)
KGM/STKP1 (3)
KGM/TGI (6)
KGM/TKA (4)
KMA/GM1 (5)
KGM/AVTG1 (3)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 21
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 9
CBG/AEK (3)
KIV/PT (5)
KGM/PRJG3 (3)
KGE/URBIO (3)
KGM/AVTG2 (5)
KGM/STKP2 (2)
KGM/FGM (5)
KGE/RPRZ (3)
KGM/GES (6)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 24
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 6
KGM/PRJG4 (3)
KIV/UPG (5)
KMA/GPM (6)
KGM/PUP (3)
KSR/STP (3)
KGM/PRJG5 (5)
KGM/KN (5)
KIV/DB1 (6)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 22
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 8
KGM/PDB (4)
KGM/IGD (4)
KDE/UR (3)
KGM/OBGE (0)
KGM/BPGE (12)
KGM/BZGE (0)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 12
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 18
KGE/URZ (5)
KGM/APA (3)
KKY/ZKY (3)
Celkem 60 kreditů Celkem 60 kreditů Celkem 60 kreditů Celkem 60 kreditů
Celkem 240 kreditů