Informace o studijním programu

« Zpět
Fakulta Fakulta aplikovaných věd (FAV)
Studijní program Inženýrská informatika (B3902)
Studijní obor Informatika (1801R001/77 - 2017)
Stupeň získané kvalifikace Bakalářský
Forma studia Prezenční
Standardní doba studia 3 roky
Počet ECTS kreditů 180
Udělovaná kvalifikace Bakalář (Bc.)
Přístup k dalšímu studiu Magisterský studijní program  
Způsob ukončení Obhajoba bakalářské práce, Státní závěrečná zkouška
Studijní a zkušební řád URL
Fakultní koordinátor
Železný Miloš, Doc. Ing. Ph.D.
E-mail: zelezny@kky.zcu.cz
Telefon: 37763 2004
Fax:
Klíčové studijní výstupy Absolventi prokazují znalosti a porozumění všech základních odvětví informatiky, jako jsou softwarové inženýrství a programovací techniky, databázové systémy, operační systémy, počítačové sítě, počítačová grafika a multimédia ve všech rovinách; mají základní poznatky o historii informatiky; mají porozumění tzv. měkkým dovednostem (soft skills), hlavním tendencím současného informatického vývoje. Jsou schopni provádět analýzu současných softwarových systémů, návrhy a realizace modulů softwarových systémů, ovládají zásady vytváření dobře dokumentovaných a robustních programových kódů, jsou schopni testovat softwarové moduly, dovedou instalovat a udržovat výpočetní systémy, administrovat databázové systémy či webové servery. Jsou schopni samostatně vyhledávat relevantní informace, studovat odbornou literaturu, interpretovat ji a aplikovat na řešení zvoleného tématu z oblasti informačních a komunikačních technologií, sepsat odborný rozsáhlejší text. Jsou schopni shromažďovat a kriticky analyzovat informace v týmu, formulovat argumenty a veřejně prezentovat týmovou práci. Mají kompetence v jednom ze světových jazyků na úrovni B2. Mají schopnost zhodnotit své studijní výsledky a dispozice v souvislosti s volbou dalšího studia (magisterské formy).
Specifické požadavky pro přijetí Stanovený studijní průměr na SŠ
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání Obecná pravidla pro uznání předchozího vzdělání
Kvalifikační požadavky a předpisy 180 ECTS kreditů, Bakalářská práce, Státní závěrečná zkouška
Profil programu Program Inženýrská informatika je koncipován jako akademický, je tvořen bloky teoretických předmětů z oblasti informatiky, kybernetiky, matematiky a fyziky, což dává absolventům schopnosti porozumět hlavním tendencím současného informatického a kybernetického vývoje. Současně studium obsahuje i bloky předmětů zaměřených na využití teoretických poznatků a na získání dovedností, které absolvent uplatní v profesní praxi. První blok předmětů je z oblasti technologií vývoje software i hardware. Druhý blok předmětů je z oblasti inteligentních komunikací, počítačového řízení a bezpečných systémů. Do programu je volitelně zařazena praxe u průmyslových partnerů případně studijní pobyt na zahraniční univerzitě. Absolvent je primárně připraven ke studiu navazujících studijních programů Inženýrská informatika a Aplikované vědy a informatika. Zároveň je připravován k přímému vstupu do praxe v oboru informačních a komunikačních technologií nebo v oboru řídicích systémů.
Podmínky pokračování studia unspecified
Profesní profily absolventů s příklady návrh a vývoj programových systémů, dále v provozu výpočetních systémů při jejich údržbě a průběžné inovaci, programátor, programátor AAAAAAAAAAAAAA v rámci týmu, správce výpočetního systému, administrátor databázového systému, správce www serveru
Garant oboru Herout Pavel, Doc. Ing. Ph.D.
Seznam předmětů plánu dle ročníků a semestrů
1. ročník 2. ročník 3. ročník
Zimní Letní Zimní Letní Zimní Letní
KMA/LAA (5)
KIV/PPA1 (5)
KKY/ZKYI (3)
KMA/M1 (6)
KEE/ZBP (1)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 20
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 10
KIV/OOP (4)
KMA/SDP (2)
KTS/TV (1)
KMA/SMP (2)
KFI/ETP (2)
KIV/UPG (5)
KIV/POT (5)
KIV/PPA2 (5)
KMA/DMA (4)
KFY/FYI1 (6)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 25
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 5
KIV/UUR (4)
KTS/TV (1)
KTS/ZLK (2)
KMA/SDR (2)
KIV/PRJ2 (3)
KIV/ASP1 (4)
KIV/ZEP (3)
KIV/PT (5)
KIV/PC (6)
KIV/TI (6)
KIV/DB1 (6)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 23
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 7
KIV/WEB (4)
KIV/PRO (5)
KIV/PRJ3 (3)
KIV/FIA (6)
UJP/AEP1 (4)
KIV/ADE (5)
KIV/ZSWI (6)
UJP/AEP2 (4)
KIV/OKS (4)
KME/UMM (3)
KIV/UIR (6)
KMA/NM (5)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 28
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 2
KIV/PGS (6)
KIV/KPG (5)
KIV/PRJ4 (3)
KIV/MHS (6)
KIV/UPS (6)
KIV/PRJ5 (5)
KMA/PSA (5)
KIV/ZOS (6)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 22
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 8
KIV/UZI (4)
KIV/ZPG (6)
KIV/ADM (4)
KIV/UPA (6)
KIV/BOPX (8)
KME/MATL (2)
KMA/JMM (2)
KIV/ZIM (4)
KIV/BPINI (12)
KIV/OINIB (0)
KIV/BZINF (0)
KIV/BIT (6)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 18
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 12
KIV/ZVI (6)
KIV/SPOS (4)
KIV/MBKZ (4)
KIV/POKR (6)
KIV/NET (6)
Celkem 60 kreditů Celkem 60 kreditů Celkem 60 kreditů
Celkem 180 kreditů