Informace o studijním programu

« Zpět
Fakulta Fakulta aplikovaných věd (FAV)
Studijní program Inženýrská informatika (B3902)
Studijní obor Počítačové řízení strojů a procesů (3902R054/90 - 2015)
Stupeň získané kvalifikace Bakalářský
Forma studia Prezenční
Standardní doba studia 3 roky
Počet ECTS kreditů 180
Udělovaná kvalifikace Bakalář (Bc.)
Přístup k dalšímu studiu Magisterský studijní program  
Způsob ukončení Státní závěrečná zkouška, Obhajoba bakalářské práce
Studijní a zkušební řád URL
Fakultní koordinátor
Železný Miloš, Doc. Ing. Ph.D.
E-mail: zelezny@kky.zcu.cz
Telefon: 37763 2004
Fax:
Klíčové studijní výstupy Absolventi prokazují pokročilé znalosti a porozumění teoriím, konceptům a metodám, které odpovídají okruhu kybernetiky a řízení s důrazem na jejich využití v praxi, mají základní poznatky z oblasti měření a zpracování signálů, simulaci a modelování procesů technického i netechnického charakteru a z oblasti návrhu řídicích systémů s podporou umělé inteligence. Jsou schopni provádět komplexní odbornou analýzu technických úloh a problémů, jsou schopni samostatně vyhledávat důležité informace týkající se zkoumané problematiky, studovat odbornou literaturu, interpretovat ji a aplikovat na řešení zvoleného tématu z oblasti kybernetiky a regulace. Absolvent nalezne uplatnění především v širokém spektru profesí vztahujících se k projektování a vývoji počítačových řídicích systémů nejrozmanitějšího druhu. Především jde o řídicí systémy průmyslových procesů (energetika, automobilový průmysl, chemický průmysl, atd.), nových technologií (mechatronika, nanotechnologie, biotechnologie, zdravotnictví, atd.) a dále ve vývoji vestavěných řídicích systémů s pokročilými řídicími algoritmy a prvky umělé inteligence u nejrůznějších strojů, robotů atd. Odhaduje se, že během deseti let bude až devadesát procent všech pracovníků vyvíjejících softwarové prostředky pracovat právě v této bouřlivě se rozvíjející oblasti.
Specifické požadavky pro přijetí Stanovený studijní průměr na SŠ
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání Obecná pravidla pro uznání předchozího vzdělání
Kvalifikační požadavky a předpisy 180 ECTS kreditů, Bakalářská práce, Státní závěrečná zkouška
Profil programu Program Inženýrská informatika je koncipován jako akademický, je tvořen bloky teoretických předmětů z oblasti informatiky, kybernetiky, matematiky a fyziky, což dává absolventům schopnosti porozumět hlavním tendencím současného informatického a kybernetického vývoje. Současně studium obsahuje i bloky předmětů zaměřených na využití teoretických poznatků a na získání dovedností, které absolvent uplatní v profesní praxi. První blok předmětů je z oblasti technologií vývoje software i hardware. Druhý blok předmětů je z oblasti inteligentních komunikací, počítačového řízení a bezpečných systémů. Do programu je volitelně zařazena praxe u průmyslových partnerů případně studijní pobyt na zahraniční univerzitě. Absolvent je primárně připraven ke studiu navazujících studijních programů Inženýrská informatika a Aplikované vědy a informatika. Zároveň je připravován k přímému vstupu do praxe v oboru informačních a komunikačních technologií nebo v oboru řídicích systémů.
Podmínky pokračování studia unspecified
Profesní profily absolventů s příklady uplatnění nejen v tradičních průmyslových odvětvích, ale i v moderních oborech jako robotika, mechatronika, nanotechnologie, biotechnologie
Garant oboru Schlegel Miloš, Prof. Ing. CSc.
Seznam předmětů plánu dle ročníků a semestrů
1. ročník 2. ročník 3. ročník
Zimní Letní Zimní Letní Zimní Letní
KEE/ZBP (1)
KIV/PPA1 (5)
KMA/LA (4)
KMA/M1 (6)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 16
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 14
KTS/TV (1)
KMA/SDP (2)
KKY/HKUI (2)
KMA/SMP (2)
KKY/UIM (2)
KFY/FYA1 (5)
KKY/SIMUL (2)
KME/UMM (3)
KMA/M2 (6)
KKY/MATL (2)
KIV/PPA2 (5)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 23
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 7
KMA/SDR (2)
KKY/UUI (5)
KTS/TV (1)
KTS/ZLK (2)
KKY/APK (5)
KMA/PSB (3)
KKY/LS1 (6)
KKY/TPŘ (6)
KFY/FYA2 (5)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 25
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 5
KKY/ZSUR (6)
KKY/OA (6)
KIV/PT (5)
KKY/NŘS (6)
KKY/SM (4)
KKY/LS2 (6)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 16
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 14
KKY/USVP (6)
KKY/PRJ4 (3)
KKY/POSS (5)
KKY/ITE (5)
UJP/A4 (4)
KIV/JXT (6)
KMA/NM (5)
KKY/ZIS (5)
KKY/PP (6)
KKY/PRJ5 (5)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 16
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 14
KKY/URM (6)
KIV/DB1 (6)
KKY/SYA (5)
KIV/UPS (6)
KKY/BBS (5)
KKY/NSES (6)
KKY/STP (6)
KKY/BZPŘ (0)
KKY/MS1 (6)
KKY/BPPŘ (12)
KKY/OBPŘ (0)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 24
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 6
KKY/VŘS (4)
KPO/OOD (2)
KKY/ZMB (5)
KKY/ZSY (6)
Celkem 60 kreditů Celkem 60 kreditů Celkem 60 kreditů
Celkem 180 kreditů