Informace o studijním programu

« Zpět
Fakulta Fakulta aplikovaných věd (FAV)
Studijní program Inženýrská informatika (B3902)
Studijní obor Výpočetní technika (2612R051/79 - 2017)
Stupeň získané kvalifikace Bakalářský
Forma studia Kombinovaná
Standardní doba studia 3 roky
Počet ECTS kreditů 180
Udělovaná kvalifikace Bakalář (Bc.)
Přístup k dalšímu studiu Magisterský studijní program  
Způsob ukončení Státní závěrečná zkouška, Obhajoba bakalářské práce
Studijní a zkušební řád URL
Fakultní koordinátor
Železný Miloš, Doc. Ing. Ph.D.
E-mail: zelezny@kky.zcu.cz
Telefon: 37763 2004
Fax:
Klíčové studijní výstupy Absolventi prokazují znalosti a porozumění všech základních odvětví informatiky, jako jsou softwarové inženýrství a programovací techniky, operační systémy a počítačové sítě. Kromě toho mají hlubší znalosti z oblasti počítačových architektur, jejich organizace a jsou vybaveni i potřebnými znalostmi z oboru elektroniky. Mají základní poznatky o historii informatiky tak, aby byli schopni chápat nové poznatky v kontextu se současným vývojem. Ovládají základní metody návrhu digitálních systémů, jejich ladění a simulaci. Jsou schopni samostatně vyhledávat relevantní informace, studovat odbornou literaturu, interpretovat ji a aplikovat na řešení zvoleného tématu z oblasti informačních a komunikačních technologií, sepsat odborný rozsáhlejší text. Jsou schopni shromažďovat a kriticky analyzovat informace v týmu, formulovat argumenty a veřejně prezentovat týmovou práci. Mají kompetence v jednom ze světových jazyků na úrovni B2. Mají schopnost zhodnotit své studijní výsledky a dispozice v souvislosti s volbou dalšího studia (magisterské formy).
Specifické požadavky pro přijetí Stanovený studijní průměr na SŠ
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání Obecná pravidla pro uznání předchozího vzdělání
Kvalifikační požadavky a předpisy 180 ECTS kreditů, Bakalářská práce, Státní závěrečná zkouška
Profil programu Program Inženýrská informatika je koncipován jako akademický, je tvořen bloky teoretických předmětů z oblasti informatiky, kybernetiky, matematiky a fyziky, což dává absolventům schopnosti porozumět hlavním tendencím současného informatického a kybernetického vývoje. Současně studium obsahuje i bloky předmětů zaměřených na využití teoretických poznatků a na získání dovedností, které absolvent uplatní v profesní praxi. První blok předmětů je z oblasti technologií vývoje software i hardware. Druhý blok předmětů je z oblasti inteligentních komunikací, počítačového řízení a bezpečných systémů. Do programu je volitelně zařazena praxe u průmyslových partnerů případně studijní pobyt na zahraniční univerzitě. Absolvent je primárně připraven ke studiu navazujících studijních programů Inženýrská informatika a Aplikované vědy a informatika. Zároveň je připravován k přímému vstupu do praxe v oboru informačních a komunikačních technologií nebo v oboru řídicích systémů.
Podmínky pokračování studia unspecified
Profesní profily absolventů s příklady návrh a vývoj digitálních systémů, správu a optimalizaci výpočetních systémů a návrhu nových aplikací, programátor a týmový návrhář vestavěných systémů, popř. jako administrátor počítačového clusteru
Garant oboru Vavřička Vlastimil, Doc. Ing. CSc.
Seznam předmětů plánu dle ročníků a semestrů
1. ročník 2. ročník 3. ročník
Zimní Letní Zimní Letní Zimní Letní
KIV/PPA1 (5)
KEE/ZBP (1)
KMA/LAA (5)
KMA/M1 (6)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 17
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 13
KME/MATL (2)
KIV/LOA (3)
KMA/SDP (2)
KMA/SMP (2)
KME/UMM (3)
KKY/ZKY (3)
KIV/PPA2 (5)
KIV/POT (5)
KMA/DMA (4)
KMA/M2 (6)
KFY/FYA1 (5)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 31
Z následující nabídky předmětů si student může volit nad rámec svých studijních povinností.
KIV/PRJ2 (3)
KIV/PC (6)
KFY/FYA2 (5)
KIV/UPA (6)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 17
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 13
KIV/PRJ3 (3)
KET/ESCA (6)
KTE/UE (5)
UJP/AEP1 (4)
UJP/AEP2 (4)
KIV/LS (6)
KMA/NM (5)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 15
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 15
KAE/CESA (7)
KIV/PRJ4 (3)
KET/ZMA (6)
KMA/SDR (2)
KMA/PSA (5)
KIV/UPS (6)
KIV/PRJ5 (5)
KIV/ZOS (6)
KIV/ACS1 (6)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 28
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 2
KIV/TI (6)
KIV/BOPX (8)
KIV/BPINI (12)
KIV/BZVT (0)
KIV/MBKZ (4)
KIV/OINIB (0)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 16
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 14
KIV/MHS (6)
KIV/PZ (6)
Celkem 60 kreditů Celkem 60 kreditů Celkem 60 kreditů
Celkem 180 kreditů