Informace o studijním programu

« Zpět
Fakulta Fakulta aplikovaných věd (FAV)
Studijní program Aplikované vědy a informatika (B3918)
Studijní obor Kybernetika a řídicí technika (3902R026/72 - 2016)
Stupeň získané kvalifikace Bakalářský
Forma studia Kombinovaná
Standardní doba studia 3 roky
Počet ECTS kreditů 180
Udělovaná kvalifikace Bakalář (Bc.)
Přístup k dalšímu studiu Magisterský studijní program  
Způsob ukončení Státní závěrečná zkouška, Obhajoba bakalářské práce
Studijní a zkušební řád URL
Fakultní koordinátor
Železný Miloš, Doc. Ing. Ph.D.
E-mail: zelezny@kky.zcu.cz
Telefon: 37763 2004
Fax:
Klíčové studijní výstupy Absolventi prokazují pokročilé znalosti a porozumění teoriím, konceptům a metodám, které odpovídají okruhu kybernetiky a řízení s důrazem na jejich využití v praxi, mají základní poznatky z oblasti měření a zpracování signálů, simulaci a modelování procesů technického i netechnického charakteru (ekonomie, ekologie, lékařství a pod.) a z oblasti návrhu řídicích systémů s podporou umělé inteligence. Konkrétní znalosti a dovednosti prokazuje student ve dvou individuálních semestrálních projektech. Absolventi umějí spolehlivě uplatnit své odborné znalosti v rámci oboru Kybernetika a řídicí technika, k řešení složitých a nepředvídatelných problémů přistupují profesionálním přístupem s použitím inovativních metod, nástrojů a podpůrné argumentace. Jsou schopni provádět komplexní odbornou analýzu technických úloh a problémů, ovládají odbornou terminologii v oboru a dovedou analyzovat a hodnotit odbornou úroveň technického textu. Jsou schopni samostatně vyhledávat důležité informace týkající se zkoumané problematiky, studovat odbornou literaturu, interpretovat ji a aplikovat na řešení zvoleného tématu z oblasti kybernetiky a regulace a sepsat rozsáhlejší odborný text. Umí formulovat a prezentovat vlastní názory, srozumitelně sdělovat informace, myšlenky, problémy a řešení jak odborníkům, tak laikům. Jsou schopni zhodnotit své komunikační dispozice a rozvíjet své technické komunikační dovednosti, shromažďovat a kriticky analyzovat informace v týmu, formulovat argumenty a veřejně je prezentovat. Mají schopnost zhodnotit své studijní výsledky a dispozice v souvislosti s volbou dalšího kurikulárního vývoje.
Specifické požadavky pro přijetí Stanovený studijní průměr na SŠ
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání Obecná pravidla pro uznání předchozího vzdělání
Kvalifikační požadavky a předpisy 180 ECTS kreditů, Bakalářská práce, Státní závěrečná zkouška
Profil programu Program je koncipován jako akademický, je tvořen bloky teoretických předmětů z oblasti matematiky, kybernetiky, řídicí techniky, umělé inteligence, mechaniky, aplikované fyziky, finanční informatiky a statistiky. Absolvent je primárně připraven ke studiu navazujícího studijního programu Aplikované vědy a informatika v oborech: Kybernetika a řídicí technika, Mechanika, Aplikovaná fyzika a fyzikální inženýrství, Matematické inženýrství, Finanční informatika a statistika. Zároveň je připravován k přímému vstupu do praxe v oborech: kybernetika, řídicí technika, umělá inteligence, mechanika, aplikovaná fyzika, finanční informatika a statistika.
Podmínky pokračování studia unspecified
Profesní profily absolventů s příklady měření a zpracování signálů, simulaci a modelování procesů technického i netechnického charakteru (ekonomie, ekologie, lékařství) a v oblasti návrhu řídicích systémů s podporou umělé inteligence
Garant oboru Matoušek Jindřich, Doc. Ing. Ph.D.
Seznam předmětů plánu dle ročníků a semestrů
1. ročník 2. ročník 3. ročník
Zimní Letní Zimní Letní Zimní Letní
KIV/PPA1 (5)
KKY/HKUI (2)
KMA/LAA (5)
KMA/M1 (6)
KKY/UIM (2)
KEE/ZBP (1)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 21
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 9
KMA/SDP (2)
KMA/SMP (2)
KFI/UDF (2)
KKY/SIMUL (2)
KME/UMM (3)
KKY/MATL (2)
KMA/M2 (6)
KKY/ZKY (3)
KFY/FYA1 (5)
KIV/PPA2 (5)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 26
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 4
KMA/DMA (4)
KMA/NM (5)
KKY/TPŘ (6)
KKY/APK (5)
KKY/UI (6)
KMA/PSA (5)
KFY/FYA2 (5)
KKY/LS1 (6)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 33
Z následující nabídky předmětů si student může volit nad rámec svých studijních povinností.
KKY/POSS (5)
KKY/PRJ4 (3)
KKY/LS2 (6)
KKY/ITE (5)
KKY/SM (4)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 23
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 7
UJP/A4 (4)
KKY/ZSUR (6)
KKY/OA (6)
KKY/ZIS (5)
KKY/PRJ5 (5)
KKY/NSES (6)
KKY/PP (6)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 34
Z následující nabídky předmětů si student může volit nad rámec svých studijních povinností.
KKY/SYA (5)
KKY/MS1 (6)
KKY/BZKŘT (0)
KKY/OKŘTB (0)
KKY/BPKŘT (12)
KKY/STP (6)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 24
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 6
KKY/NŘS (6)
KKY/ZSY (6)
Celkem 60 kreditů Celkem 60 kreditů Celkem 60 kreditů
Celkem 180 kreditů