Studijní programy a katalog předmětů
Západočeská univerzita v Plzni
FAQ

Předmět: Moderní filozofické myšlení

« Zpět
Název předmětu Moderní filozofické myšlení
Kód předmětu KFI/MFMS
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Profant Martin, PhDr. Ph.D.
 • Profant Martin, PhDr. Ph.D.
Výstupy z učení
Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky moderního filozofického myšlení. Přiblížení zásadních filozofických názorů a proudů v období od 18. do počátku 20. století. Zaměření se na jednotlivé filozofické proudy a na jejich hlavní představitele. Prozkoumání hlavních myšlenek filozofických systémů těchto myslitelů.
Studenti získají představu o stavu filosofického myšlení v období od 18. století do počátku 20. století. Budou schopni shrnout a zhodnotit nejvýznanější proudy formující moderní filozofické myšlení. Představí si a zhodnotí zásadní filozofické osobnosti tohoto období a jejich dílo a hlavní myšlenky.
Předpoklady
Žádné podmiňující předměty.

Obsah předmětu
1. Feuerbach, mladohegelovství a marxismus. Rozpad klasické filosofie. 2. A.Schopenhauer, F. Nietzsche - vznik filosofie života. S. Kierkegaard a lidská existence. 3. Pozitivismus a filosofie vědy. A. Comte, J. S. Mill, H. Spencer. 4. Pragmatismus a lidský život. W. James, J. Dewey. 5. Novotomismus a filosofie náboženství. 6. Novopozitivismus jako filosofie jazykových projevů. L. Wittgenstein, R. Carnap, B. Russell. 7. Vznik a vývoj fenomenologie. E. Husserl. 8. Vznik existencialistické filosofie, německý existencialismus. K. Jaspers, M. Heidegger. 9. Francouzský existencialismus - J. P. Sartre, A. Camus, G. Marcel. 10. Modernismus v náboženské filosofii. P. Teilhard de Chardin, M. Buber, M. Scheler. 11. Vývoj neomarxismu ve spojení s neofreudismem - H. Marcuse, E. Fromm. 12. Filosofie a vědecké poznání, nová ontologie - K. Popper, S. Kuhn, A. Whitehead, N. Hartmann, filosofie jazyka.. 13. Postmoderní situace - M. Foucault, J. F. Lyotard, J. Derrida, R. Rorty

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů, Studium textů, Přednáška, Seminář
 • Vypracování seminární práce v bakalářském studijním programu [20-40] - 25 hodin za semestr
 • Kontaktní výuka - 39 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku [30-60] - 40 hodin za semestr
Hodnoticí metody a kritéria
Seminární práce, Kombinovaná zkouška

Zápočet: Písemný referát a jeho ústní prezentace Zkouška: Kombinovaná - prokázání znalosti probíraných témat.
Doporučená literatura
 • <I>Úvod do (současné) filosofie : 11 improvizovaných přednášek</I>. [1. vyd.]. Praha : Hermann a synové, 1992.
 • Coreth, E., Ehlen, P., Haeffner, G. Ricken, F. <I>Filosofie 20. století</I>. null. Olomouc, 2006. ISBN null.
 • Descombes, Vincent. <I>Stejné a jiné : čtyřicetpět [sic] let francouzské filosofie : (1933-1978)</I>. 1. vyd. Praha : ISE, 1995. ISBN 80-85241-74-9.
 • Horyna, Břetislav. <I>Filosofie posledních let před koncem filosofie : kapitoly ze současné německé filosofie</I>. 1. vyd. Praha : KLP, 1998. ISBN 80-85917-49-1.
 • Major, Ladislav. <I>Dějiny poklasické filozofie v 19. a na počátku 20. století</I>. 1. vyd. Praha : Karolinum, 1991. ISBN 80-7066-462-2.
 • Peregrin, Jaroslav. <I>Filosofie a jazyk : (eseje a úvahy)</I>. Vyd. 1. V Praze : Triton, 2003. ISBN 80-7254-432-2.
 • Stark, Stanislav. <I>Filosofie 18.-20. století : vybrané kapitoly</I>. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2000. ISBN 80-7082-592-8.
 • Störig, Hans Joachim. <I>Malé dějiny filozofie</I>. 7. přeprac.,rozšíř.vyd.,v Karmelitánském nakl. 1. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakl., 2000. ISBN 80-7192- 500-2 (v.
 • Welsch, Wolfgang. <I>Naše postmoderní moderna</I>. 1. vyd. Praha : Zvon, 1994. ISBN 80-7113-104-0.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta filozofická Sociologie (11-2,3,4) Sociální vědy 3 Letní
Fakulta filozofická Sociologie (11-4) Sociální vědy 3 Letní
Fakulta filozofická Sociologie (14-1) Sociální vědy 3 Letní